Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunturi

Anunt inchiriere izlazuri

ANUNT

privind inchirierea pa$unilor UAT Susani, judetul Valcea judetul Valcea prin procedura publica de atribuire directa sau licitatie publica cu strigare

UAT Comuna Susani, judetul Valcea, anunta inchirierea pentru o perioada de 7 ani a suprafetei de 191,56 ha pasune, apatinand UAT Comuna Susani, pasune conform Amenajamentului Pastoral, in sedinta publica prin atribuire directa sau, dupa caz, licitatie publica cu strigare.

Sedinta publica pentru atribuirea directa va avea loc in data de 20 martie 2024, ora 12.00 la sediul Primariei Susani, judetul Valcea, localitatea UAT Susani, judetul Valcea, strada Principala nr. 89.

inscrierile se fac la sediul Primariei Susanii, judetul Valcea in perioada 08.03.2024- 18.03.2023, ora 16.00.

Se pot inscrie la sedinta publica in vederea inchirierii prin atribuire directa crescatorii de animale persoane fizice ori juridice avand animalele inscrise in RNE membri ai colectivitatii locale sau care au sediul social sau punctul de lucru pe teritoriul localitatii Susani, judetul Valcea.

Suprafetele de pa$uni care nu se pot inchiria prin atribuirea directa vor fi scoase la licitatie publica cu strigare in data de 02.04.2023, ora 12.00 la sediul Primariei Susani, judetul Valcea, localitatea UAT Susani, judetul Valcea, strada Principala, nr. 89.

Conditiile de inscriere cat si taxele aferente sunt prevazute in documentatia de atribuire ce poate fi pusa la dispozitia persoanelor interesate la registratura Primariei Susani, judetul Valcea in comuna UAT Susani, judetul Valcea strada Principala nr.89, jud.Valcea, telefon 0250764234 – cost 100 lei – incepand cu data de 08.03.2024.

 

ANUNT INCHIRIERE IZLAZURI 2024_Redacted

COMUNICAT DE PRESA_Microbuze electrice Valcea

COMUNICAT DE PRESĂ
,,PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Februarie 2024
UAT Județul Vâlcea implementează, în calitate de Beneficiar, proiectul „Microbuze electrice pentru elevii din județul Vâlcea”, cod P_25, potrivit Contractului de finanțare nr. 12007/16708/14.09.2023, încheiat cu Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, responsabil pentru Componenta C15: Educație din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \ Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi.
Obiectivul general al proiectului constă în dotarea a 26 unități de învățământ din județul Vâlcea cu microbuze electrice necesare transportului elevilor din mediul rural, facilitând accesul la educație de calitate a acestora, cu protejarea mediului în același timp. Perioada de implementare a proiectului este 15 septembrie 2023 – 31 decembrie 2024. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 35.905.346,40 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 30.172.560,00 lei, iar valoarea TVA eligibil aferentă este de 5.732.786,40 lei
Investiția va conduce la îmbunătățirea condițiilor de transport pentru un număr de 3.882 elevi din cele 26 de unități de învățământ situate în mediul rural, zone izolate sau defavorizate din perspectiva geografică sau socio- demografică, prin furnizarea a 26 microbuze școlare ”verzi” (electrice), ecologice, prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus, facilitând astfel accesul copiilor și tinerilor la educație, prin protejarea mediului înconjurător în același timp.
Date de contact: UAT Județul Vâlcea: http://www.cjvalcea.ro, email: consiliu@cjvalcea.ro, telefon: 0250 732 901, fax: 0250 735 617, adresă: Strada General Praporgescu nr. 1, municipiul Râmnicu Vâlcea, 240595, județul Vâlcea, persoană de contact: Anamaria Văduva – manager de proiect
ʺConținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românieiʺ

COMUNICAT DE PRESA_Microbuze electrice Valcea

Adresa concurs Referent stare civila

PRIMARIA COMUNEI SUSANI, JUDETUL VALCEA
DOMNULUI PRIMAR TUDOR CONSTANTIN DANIEL

Referitor la anuntul privind concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Susani, judetul Valcea, cu proba scrisa ‘in data de 18.03.2024, publicat prin intermediul aplicatiei pe site-ul Agentiei Nationale a Funqionarilor Publici ‘in data de 15.02.2024, va comunicam urmatoarele:

In urma analizarii anuntului de concurs pentru ocuparea funqiei publice de executie vacante de referent clasa a Ill-a, grad profesional debutant – Compartiment stare civila, resurse umane, relatii cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Susani, judetul Valcea, la sectiunea – Atributii stabilite ‘in fisa postului, precum si alte date necesare desfasurarii concursului a fost identificata conditia privind cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): utilizare windows, operare in Word, Excel, nivel – mediu, fara a fi stabilita aceasta conditie, precum si modalitatea de testare la sectiunea – Condi\ii pentru ocuparea postului.
Conditiile de ocupare a unei functii publice sunt stabilite prin fisa postului, iar anuntul de concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu toate aceste conditii, precum si modalitatea de testare/dovedire a acestora.
Responsabilitatea privind legalitatea si corectitudinea informatiilor din continutul anuntului de concurs publicat pe site-ul Agentiei si incadrarea ‘in temeiurile legate prevazute de actele normative in vigoare apartine autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din lnstructiunile privind publicarea anuntului de concurs pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, aprobate prin Ordinul presedintelui ANFP nr. 530/2022.

In cazul in care veti continua procedura de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea funqiei publice de executie vacante mentionate mai sus, la finalizarea acestuia, pentru candidatul declarat ,,admis”, Agentia isi rezerva dreptul de a sesiza instanta de contencios administrativ competenta, in conditiile legii contenciosului administrativ, potrivit prevederilor art. 403 alin. (1) din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

ADRESA CONCURS referent stare civila

Anunt concurs – Referent, clasa Ill, grad debutant, COMPARTIMENT STARE CIVILA, RESURSE UMANE, RELATII CU PUBLICUL

Titlu concurs: PRIMARIA COMUNEI SUSANI, judetul VALCEA, publica anuntul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante in baza art. VII din OUG nr. 115/2023 alin.(2) lit.a) i art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea si completarea Codului administrativ  

Data solicitata de publicare a anuntului: 15.02.2024

[ ] Solicitam reprezentant ANFP in comisia de concurs

 

Funqia publica scoasa la concurs:

– Referent, clasa Ill, grad debutant, COMPARTIMENT STARE CIVILA, RESURSE UMANE, RELATII CU PUBLICUL – 566603

 

Data, ora si locul desfasurarii probei scrise 18.03.2024 12:00, PRIMARIA COMUNEI SUSANI

 

Perioada de depunere a dosarelor 15.02.2024 – 05.03.2024

 

Perioada selectie dosare concurs: in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunere contestatie la selectie: in termen de eel mult 24 de ore de la data afi arii rezultatului selectiei dosarelor.

Perioada solutionare contestatii la selectie: in termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

 

 

anunt concurs referent stare civila_Redacted

COMUNICAT DE PRESA : PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!

 

Nr. Inreg 6098 din 10.10.2023

COMUNICAT DE PRESA

PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!

Lansare proiect:  „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIADACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA SUSANI, JUDETUL VALCEA”

COMUNA SUSANI, JUDET VALCEA cu sediul in Judetul VALCEA, Comuna SUSANI, 247691, tel. 0250764225, fax 0250764225, e-mail: primariasusani@yahoo.com, cod fiscal 2573977, in calitate de Beneficiar si Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii si Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) in numele si pentru Ministerul Edducatiei, in calitate de coordinator de reforme si investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta al finantarii Componenta C15: Educație /Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și /Investiția 14. Echiparea  atelierelor de practică din unitățile de  învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare anunță public semnarea contractului de finanțare nr.  1639DOT ⁄ 2023 pentru proiectul cu titlul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIADACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA SUSANI, JUDETUL VALCEA”

Obiectivele acestei investitii:

Obiectivul 1 Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor din Comuna SUSANI prin asigurarea  infrastructurii și resursele tehnologice necesare : laborator informatic și echipamente dedicate in cadrul structurii Scolii Gimnaziale din comuna noastra care este localizata in zona rurala defavorizata pana la 30 iunie 2024.

Obiectivul 2 Sporirea calității și siguranței mediilor de învățare in Scoala Gimnaziala din  Comuna SUSANI, Judet Valcea, prin dotarea acesteia in vederea  îndeplinirii standardelor de calitate în sălile de clasă în laboratorul de informatica, laborator stiinte, cabinet multidisciplinar, sala de sport, inclusiv dotări și echipamente educaționale specializate pentru elevii  din ciclul primar, gimnazial si prescolari care provin din zone defavorizate. pana la data de 30 iunie 2024.

În urma realizării acestor investiții, va rezulta dezvoltarea educației și se va crea un mediu prielnic  desfășurării activităților didactice. Investițiile vor contribui în mod natural la creșterea calității educaționale, cu impact atât asupra elevilor, cât și asupra cadrelor didatice.

) Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 941.528,00 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 791.200,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 150.328,00 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Perioada de implementare: 31.08.2023-31.12.2024.

Cod apel: F-PNRR-Dotari -2023-1850

 

Date contact: Comuna SUSANI, Judet VALCEA
Primar TUDOR DANIEL CONSTANTIN

http:// www.comuna-susani.ro

e-mail: :primariasusani@yahoo.com

Tel. Fax. : 0250764225

„Apel de proiecte gestionat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), in numele si pentru Ministerul Educatiei, finantat din fonduri europene prin Planul National de Rederesare si Rezilienta al Romaniei si din fonduri nationale”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

 

comunicat de presa Comuna SUSANI

Anunt 1558 – privind închirierea pășunilor UAT Susani

ANUNȚ
privind închirierea pășunilor UAT Susani, județul Vâlcea județul Vâlcea prin procedura publică de atribuire directă sau licitație publica cu strigare

UAT Comuna Susani, județul Vâlcea, anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 252,75 ha pășune, apatinand UAT Comuna Susani, din totalul de 2.321,8115 ha pășune conform Amenajamentului Pastoral, în ședință publică prin atribuire directă sau, după caz, licitație publică cu strigare.

Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 20 martie 2023, ora 12.00 la sediul Primăriei Susani, județul Vâlcea, localitatea UAT Susani, județul Vâlcea, strada Principală nr. 89.

înscrierile se fac la sediul Primăriei Susanii, județul Vâlcea în perioada 08.03.2023- 17.03.2023, ora 16.00.

Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE membri ai colectivității locale sau care au sediul social sau punctul de lucru pe teritoriul localității Susani, județul Vâlcea.
Suprafețele de pășuni care nu se pot închiria prin atribuirea directă vor fi scoase la licitație publică cu strigare în data de 02.04.2023, ora 12.00 la sediul Primăriei Susani, județul Vâlcea, localitatea UAT Susani, județul Vâlcea, strada Principală, nr. 89.

Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la registratura Primăriei Susani, județul Vâlcea in comuna UAT Susani, județul Vâlcea strada Principală nr.89, jud.Vâlcea, telefon 0250764234 – cost 100 lei – începând cu data de 08.03.2023.

ANUNT INCHIRIERE PASUNI 2023_Redacted

Anunt concurs SOFER (microbuz scolar)

Primaria comunei Susani, județul Valcea, organizează concurs aprobat prin H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice pentru ocuparea post contractual de SOFER (microbuz scolar)-1 post, pe o perioada nedeterminata, in cadrul Compartimentului Administrativ si Deservire , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Susani, județul Valcea.

Anunt publicare concurs SOFER_Redacted

Anunt – achizitie servicii catering

ANUNT DE PARTICIPARE
PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE ACHIZITIE SERVICII DE CATERING
pcntru rrogramul-pilot de acordare a unui suport alimcntar pentru prcscolarii si clevii din invataruantul preuniversitar de stat din structura Scoalii Gimnaziale, Comuna Susani, judetul Valcea

Modernizare drumuri de interes local

Comuna SUSANI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SUSANI, JUDETUL VALCEA”, propus a fi realizat in comuna Susani, salete: Ramesti, Stoiculesti, Usurei si Sarbi, judetul Valcea.
lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea: strada Remus Bellu, nr.6 in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 – 14.00
Observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6

anunt public 2022_Redacted

Sari la conținut